Zorg zoals het hoort

AinaZorg Logo

Zorg zoals het hoort

AinaZorg Logo

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) 
AV CZ/93 maart 2010

Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de LOC Zeggenschap in Zorg in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2011. De CZ stelt het op prijs indien zulks bij een citaat uit deze Algemene Voorwaarden wordt vermeld.

Inhoud:

 1. ALGEMEEN
 2. INFORMATIE
 3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
 4. ZORGLEEFPLAN
 5. PRIVACY
 6. KWALITEIT EN VEILIGHEID
 7. ZORGVERLENING OP AFSTAND
 8. VERPLICHTINGEN VAN DE CLIENT
 9. BETALING
 10. VERVOLGINDICATIE
 11. BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
 12. KLACHTEN EN GESCHILLEN
 13. OVERIGE

1. ALGEMEEN

ARTIKEL 1 – Definities

Cliënt:

de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij Aina Zorg.

Vertegenwoordiger:

de wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt of, indien er geen wettelijke

vertegenwoordiger is, de natuurlijke persoon die door de cliënt persoonlijk is gemachtigd

in zijn plaats op te treden.

Zorgaanbieder:

rechtspersoon die zorg verleent, gefinancierd op grond van de Algemene Wet Bijzondere

Ziektekosten (AWBZ), Zorgverzekeringswet (ZVW) of de Wet Maatschappelijke

Ondersteuning (WMO) al dan niet in combinatie met particulier gefinancierde zorg en/of

aanvullende diensten. In deze Aina Zorg.

Indicatiebesluit:

het besluit van een indicatieorgaan waarbij is vastgelegd of en zo ja, naar welke aard,

omvang en duur een zorgvrager in aanmerking komt voor een zorgaanspraak op grond

van de AWBZ.

Geneeskundige handelingen:

alle verrichtingen, waaronder inbegrepen onderzoek en het geven van raad, die

rechtstreeks betrekking hebben op de cliënt met als doel hem van een ziekte te

genezen, hem voor het ontstaan daarvan te behoeden of zijn gezondheidstoestand te

beoordelen, een en ander zoals beschreven in artikel 7: 446 – 468 Burgerlijk Wetboek

(geneeskundige behandelingsovereenkomst).

Incident:

ieder niet beoogd of onvoorzien voorval in het zorgproces met direct of op termijn

merkbare gevolgen voor de cliënt.

 

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen de cliënt en Aina Zorg

gesloten overeenkomst (hierna te noemen de overeenkomst) met

betrekking tot zorg zonder verblijf.

2. Deze algemene voorwaarden treden niet in de plaats van wettelijke regelingen.

 

ARTIKEL 3 – Bekendmaking algemene voorwaarden

1. Aina Zorg overhandigt de algemene voorwaarden aan de cliënt

voorafgaand aan of bij de totstandkoming van de overeenkomst.

2. Op verzoek van de cliënt licht Aina Zorg de algemene voorwaarden

mondeling toe.

 

ARTIKEL 4 – Afwijking van de algemene voorwaarden

Aina Zorg kan niet afwijken van deze algemene voorwaarden, tenzij dat

uitdrukkelijk is overeengekomen met de cliënt en de afwijking niet in diens nadeel is.

Afwijkingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen.

 

ARTIKEL 5 – Duidelijke informatie

1. Steeds als Aina Zorg de cliënt informatie verschaft, doet hij dit op een

voor de cliënt geschikt niveau en vergewist hij zich ervan dat de cliënt de

informatie heeft begrepen.

2. Als Aina Zorg de informatie elektronisch verschaft vergewist hij zich ervan

of de cliënt deze informatie kan ontvangen.

3. Indien het belang van de cliënt dit vereist dient Aina Zorg de betreffende

informatie te verstrekken aan de vertegenwoordiger van de cliënt.

4. Aina Zorg zorgt ervoor dat de cliënt of diens vertegenwoordiger gedurende

de looptijd van de overeenkomst voldoende geïnformeerd blijft over voor hem

relevante aangelegenheden aangaande de uitvoering van de overeenkomst.

 

ARTIKEL 6 – Bevoegdheden van de vertegenwoordiger.

De vertegenwoordiger treedt in de rechten en plichten van de cliënt uit hoofde van deze

algemene voorwaarden voor zover de cliënt wilsonbekwaam is en voor zover de

vertegenwoordiger hiertoe is gemachtigd op grond van de wet of de persoonlijke

schriftelijke machtiging door de cliënt.

 

2. INFORMATIE

ARTIKEL 7 – Keuze-informatie

1. Aina Zorg zorgt ervoor dat hij die informatie beschikbaar heeft die het

voor de cliënt mogelijk maakt een goede vergelijking te maken met andere

zorgaanbieders, teneinde een weloverwogen keuze te kunnen maken.

2. Aina Zorg zorgt ervoor dat de in het vorige lid bedoelde informatie

beschikbaar is op de website, in brochures of in ander schriftelijk materiaal.

 

ARTIKEL 8 – De intake

1. Voorafgaand aan het tot stand komen van de overeenkomst biedt Aina Zorg

de cliënt schriftelijke informatie aan over tenminste de volgende

punten:

a. de vormen van zorg die Aina Zorg kan bieden, de gevolgen van een

nieuwe indicatie als deze lichtere of zwaardere zorg noodzakelijk maakt en

de mogelijkheid van beëindiging vóór afloop van de indicatie als de zorg

niet langer nodig is;

b. de procedure ter verkrijging van een nieuwe indicatie, de mogelijkheid dit

door Aina Zorg te laten doen en de gevolgen daarvan;

c. het doorgeven van een contactpersoon en de mogelijkheid tot het

aanstellen van een vertegenwoordiger en de wettelijke regels die daarop

betrekking hebben;

d. mogelijkheid tot het opstellen van een schriftelijke wilsverklaring waarin de

cliënt uit hoe hij wil dat er wordt gehandeld, indien hij in een situatie komt

waarin hij niet meer voor zichzelf kan beslissen;

e. de procedure rond het opstellen van een zorgleefplan;

f. de zorg en/of diensten die de cliënt al dan niet zelf moet betalen en de

keuzemogelijkheid om van die zorg en/of diensten al dan niet gebruik te

maken;

g. de mate waarin Aina Zorg gebruik maakt van de diensten van

vrijwilligers;

h sleutelbeheer;

i. de bereikbaarheid van de organisatie in geval van een noodsituatie;

j. waar de cliënt aan moet voldoen om de zorgverleners en andere personen

werkzaam bij of in opdracht van Aina Zorg in staat te stellen te

werken conform de regelgeving met betrekking tot

arbeidsomstandigheden;

k. de mogelijkheid om wensen van de cliënt te honoreren;

l. de wettelijke mogelijkheden van inspraak, de collectieve

medezeggenschapsmogelijkheden en de manier waarop hieraan invulling is

gegeven inclusief de contactgegevens van het medezeggenschapsorgaan;

m. het beleid ten aanzien van ethische en levensbeschouwelijke vraagstukken;

n. het beleid ten aanzien van vrijheidsbeperking;

o. de klachtenregeling;

p. deze algemene voorwaarden;

q. indien van toepassing de instructies voor eventuele zorgverlening op

afstand;

r. het privacy beleid;

s. het medicatie beleid.

2. Tijdens het intakegesprek gaat Aina Zorg na of de cliënt de schriftelijke

informatie heeft begrepen. Tijdens het gesprek of zo spoedig mogelijk daarna

maakt de cliënt aan Aina Zorg zijn keuzes kenbaar met betrekking tot de

besproken punten.

3. Als de cliënt ten tijde van het laatste gesprek vóór de totstandkoming van de

overeenkomst nog niet beschikt over een indicatiebesluit, verklaart hij schriftelijk

dat een indicatiestelling is aangevraagd.

4. De cliënt informeert Aina Zorg meteen indien hij zorg van andere

zorgaanbieders ontvangt.

3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

ARTIKEL 9 – Totstandkoming overeenkomst

1. Aina Zorg doet op basis van de intake een aanbod aan de cliënt waarin de

te leveren zorg en alle te leveren diensten nauwkeurig zijn beschreven.

2. De overeenkomst komt tot stand wanneer de cliënt het aanbod van de

zorgaanbieder aanvaardt. Ter bevestiging hiervan ondertekenen Aina Zorg

en de cliënt de overeenkomst.

3. De overeenkomst bevat in ieder geval:

1e. een verwijzing naar de geïndiceerde zorg;

2e. een bepaling dat het op te stellen zorgleefplan onderdeel uitmaakt van de

overeenkomst;

3e. een beschrijving van de diensten waar de cliënt gebruik van wil maken met

een specificatie van de kosten die voor rekening van de cliënt komen;

4e. een beschrijving van de overeengekomen aanvullende zorg die voor rekening

van de cliënt komt en een specificatie van de kosten;

5e. een regeling betreffende toestemming voor gebruik van gegevens van de

cliënt voor verplichte meting van zorginhoudelijke kwaliteitsindicatoren en

controles zoals verlangd wordt bij contracteren van zorgverzekeraars in

overeenstemming met de geldende regels;

6e. een kopie van deze Algemene Voorwaarden.

4. ZORGLEEFPLAN

ARTIKEL 10 – Totstandkoming van het zorgleefplan

1. Aina Zorg stelt in samenspraak met de cliënt een zorgleefplan op. Aina Zorg biedt de cliënt ondersteuning aan bij het overleg over het zorgleefplan.

2. Uiterlijk zes weken na aanvang van de zorgverlening legt Aina Zorg het

overeenkomstig lid 1 opgestelde zorgleefplan ter instemming voor aan de cliënt.

3. Het zorgleefplan wordt van kracht na instemming van de cliënt. Aina Zorg

en de cliënt ondertekenen het zorgleefplan. Het ondertekende zorgleefplan blijft

gedurende de looptijd van de overeenkomst ter beschikking van de cliënt.

4. In de periode tussen de totstandkoming van de overeenkomst en het van kracht

worden van het zorgleefplan is – in het geval er sprake is van geneeskundige

handelingen – voor deze geneeskundige handelingen toestemming van de cliënt

vereist, tenzij de tijd voor het vragen van toestemming ontbreekt, omdat

onverwijlde uitvoering van de handeling kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel

voor de cliënt te voorkomen.


ARTIKEL 11 – Doel en inhoud van het zorgleefplan

1. Het zorgleefplan heeft tot doel de kwaliteit van leven van de cliënt te

ondersteunen en sluit zoveel mogelijk aan bij diens persoonlijke wensen en

mogelijkheden.

2. Het zorgleefplan beschrijft de gezondheidssituatie van de cliënt ten gevolge van

diens aandoeningen, de prognoses daarvan en de daarmee samenhangende

risico’s voor diens gezondheid en welzijn, de met de cliënt afgesproken vormen

van zorg en, indien er sprake is van geneeskundige handelingen, de uit te voeren

verrichtingen.

3. In het zorgleefplan wordt in ieder geval vastgelegd:

– welke disciplines de verschillende onderdelen van het zorgleefplan

uitvoeren en op welke momenten of met welke regelmaat;

– wie binnen de organisatie van Aina Zorg het vaste aanspreekpunt is

voor de cliënt;

– welke familieleden van de cliënt of anderen bij de zorgverlening worden

betrokken of over de zorgverlening worden geïnformeerd en hoe dat

plaatsvindt;

– de momenten van evaluatie van het zorgleefplan.


ARTIKEL 12 – Naleving van het zorgleefplan

1. Aina Zorg voert de zorg uit volgens de afspraken in het zorgleefplan.

2. Als Aina Zorg afgesproken zorg niet conform het zorgleefplan kan

verlenen, stelt Aina Zorg de cliënt daarvan meteen in kennis. Als de cliënt

afgesproken zorg niet conform het zorgleefplan kan ontvangen, stelt de cliënt de

zorgaanbieder daarvan meteen in kennis.

3. Het zorgleefplan wordt minimaal een keer per jaar in samenspraak met de cliënt

geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De cliënt kan gemotiveerd verzoeken om

tussentijdse evaluatie. De evaluatie en de bijstellingen worden schriftelijk

vastgelegd. De eerste evaluatie vindt plaats binnen zes maanden na instemming

van de cliënt met het zorgleefplan, of zoveel eerder als nodig is.

4. Indien tussentijds afwijking van het zorgleefplan noodzakelijk is, is toestemming

van de cliënt vereist, tenzij de tijd voor het vragen van toestemming ontbreekt,

omdat onverwijlde afwijking van het zorgleefplan kennelijk nodig is teneinde

ernstig nadeel voor de cliënt te voorkomen.

5. Aina Zorg instrueert individuele zorgverleners over de rechten van de

cliënt ten aanzien van zijn zorgleefplan en stelt de cliënt hiervan op de hoogte.

6. Als Aina Zorg afgesproken zorg niet verleent, biedt Aina Zorg de

cliënt – zonder dat de cliënt hem in gebreke hoeft te stellen – een redelijke

genoegdoening aan.

7. Als de cliënt voor een bepaalde periode of bepaald moment geen zorg of diensten

wenst te ontvangen, meldt de cliënt dit uiterlijk 48 uur van tevoren aan de

zorgaanbieder. Doet hij dit niet, dan kan Aina Zorg kosten in rekening

brengen aan de cliënt, tenzij de cliënt kan aantonen dat hij als gevolg van

overmacht niet in staat was zich tijdig af te melden. Deze kosten zijn niet hoger

dan de aantoonbaar gemaakte kosten met een maximum van het gecontracteerde

tarief voor de geïndiceerde zorg.

5. Privacy

ARTIKEL 13 – Algemeen

1. Voor de in dit hoofdstuk bedoelde gegevens geldt onverkort hetgeen is bepaald in

de Wet bescherming persoonsgegevens.

2. Voor zover de in dit hoofdstuk bedoelde gegevens vallen onder de artikelen 7:446

– 7:468 van het Burgerlijk Wetboek, geldt onverkort hetgeen daar is bepaald.

 

ARTIKEL 14 – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

1. Aina Zorg moet toestemming krijgen van de cliënt:

a. als er verrichtingen worden uitgevoerd waarvan redelijkerwijs kan worden

verwacht dat die door de cliënt als inbreuk op zijn privacy kunnen worden

ervaren en deze kunnen worden geobserveerd door anderen dan de cliënt;

b. als er foto’s of audiovisuele opnamen worden gemaakt ten behoeve van

publicatie.

2. Onder anderen zoals bedoeld in lid 1 sub a wordt niet verstaan:

a. degenen van wie de medewerking bij de uitvoering van de verrichting

noodzakelijk is;

b. de vertegenwoordiger.

3. Indien Aina Zorg bij geneeskundige handelingen of bij een gesprek een

zorgverlener in opleiding of stagiaire aanwezig wil laten zijn, moet hij daarvoor

toestemming krijgen van de cliënt.

 

ARTIKEL 15 – Bewaren van gegevens

1. Als Aina Zorg zorginhoudelijke gegevens over de cliënt vastlegt, blijven

deze gegevens te allen tijde ter beschikking van zowel Aina Zorg als de

cliënt.

2. Bij beëindiging van de overeenkomst bewaart Aina Zorg de gegevens en

krijgt de cliënt een kopie als hij dat wil. Voor de gegevens bedoeld in artikel 7:454

van het Burgerlijk Wetboek gelden de daar bepaalde bewaartermijn en de rechten

van cliënten ten aanzien van correctie en vernietiging. Voor andere gegevens

geldt de norm genoemd in de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

ARTIKEL 16 – Gegevensverstrekking en verlening van inzage door de

zorgaanbieder aan derden

1. Aina Zorg verstrekt zonder de schriftelijke toestemming van de cliënt geen

(inzage in) gegevens over de cliënt aan derden, behalve ter voldoening aan een

wettelijke verplichting.

2. Onder derden als bedoeld in het eerste lid wordt niet verstaan:

a. degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de

overeenkomst voor zover de verstrekking van gegevens en inzage

noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden;

b. de vertegenwoordiger voor zover de verstrekking van gegevens

noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn taken.

3. Na overlijden geeft Aina Zorg desgevraagd inzage in de zorginhoudelijke

gegevens aan de nabestaanden voor zover de cliënt daarvoor schriftelijk

toestemming heeft gegeven of toestemming mag worden verondersteld.

4. Aina Zorg instrueert individuele zorgverleners over hun

geheimhoudingsplicht en stelt de cliënt hiervan op de hoogte.

 

ARTIKEL 17 – Medewerking aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

1. Telkens als Aina Zorg de cliënt wil betrekken bij wetenschappelijk

onderzoek, moet hij daarvoor toestemming hebben van de cliënt.

2. Aina Zorg informeert de cliënt over het doel van het wetenschappelijk

onderzoek en de risico’s van medewerking eraan.

6. KWALITEIT EN VEILIGHEID

ARTIKEL 18 – Zorg

1. Aina Zorg levert zorg met inachtneming van de normen zoals die door

representatieve organisaties van in ieder geval zorgaanbieders en cliënten in overleg

met de Inspectie Gezondheidszorg zijn vastgesteld.

2. Aina Zorg zorgt ervoor dat alle zorgverleners die binnen de organisatie van

Aina Zorg of in opdracht van Aina Zorg zorg verlenen aan de cliënt:

a. hiertoe te allen tijde bevoegd en bekwaam zijn;

b. handelen overeenkomstig de voor de zorgverleners geldende professionele

standaarden waaronder de richtlijnen van de beroepsgroep. Afwijking van de

professionele standaard moet Aina Zorg motiveren en aan de cliënt

uitleggen. Aina Zorg maakt aantekening van de afwijking en van de

uitleg aan de cliënt in het zorgleefplan.

3. Aina Zorg zorgt voor continuïteit van de zorg.


ARTIKEL 19 – Veiligheid

Aina Zorg maakt gebruik van deugdelijk materiaal.


ARTIKEL 20 – Afstemming (één cliënt – meer zorgverleners)

A. Binnen de organisatie van Aina Zorg

1. Als een cliënt te maken heeft met twee of meer zorgverleners die binnen de

organisatie van Aina Zorg of in opdracht van Aina Zorg werken, zorgt

Aina Zorg dat alle betrokken zorgverleners:

a. elkaar informeren en bevragen over relevante gegevens van de cliënt;

b. de cliënt tijdig doorverwijzen naar een andere zorgverlener voor zover de

zorg buiten de bevoegdheid of deskundigheid van eerstgenoemde

zorgverlener valt, of op verzoek van de cliënt;

c. met elkaar periodiek overleggen over de cliënt;

d. bij overdracht van de cliënt aan een andere zorgverlener, alle relevante

gegevens doorgeven en de cliënt daarover informeren.

2. Aina Zorg zorgt ervoor dat voor de cliënt te allen tijde duidelijk is

a. wie voor welke handelingen verantwoordelijk is;

b. wie het aanspreekpunt is voor vragen van de cliënt, diens vertegenwoordiger

en familieleden.

B. Binnen en buiten de organisatie van Aina Zorg

3. Als een cliënt te maken heeft met twee of meer zorgverleners waarvan tenminste

een niet binnen de organisatie van Aina Zorg of in opdracht van de

zorgaanbieder werkt, zorgt Aina Zorg ervoor dat:

a. de taken en verantwoordelijkheden rond de zorgverlening aan de cliënt

tussen de betrokken zorgverleners zijn verdeeld;

b. afstemming en informatie-uitwisseling tussen de betrokken zorgverleners

met toestemming van de cliënt plaatsvindt, waarbij de ervaringen van de

cliënt worden meegenomen.


ARTIKEL 21 – Incidenten

1. Zo spoedig mogelijk na een incident informeert Aina Zorg de betreffende

cliënt over:

a. de aard en de oorzaak van het incident;

b. of en welke maatregelen zijn genomen om soortgelijke incidenten te

voorkomen.

2. Als een incident gevolgen heeft voor de gezondheidstoestand van de cliënt,

bespreekt Aina Zorg de voor de aanpak daarvan mogelijke

behandelingsalternatieven met de cliënt en maakt afspraken over de aanvang van

de gekozen behandeling en het vervolg. Aina Zorg wijst de cliënt hierbij

uitdrukkelijk op de mogelijkheid van een second opinion binnen of buiten de

organisatie van Aina Zorg.

3. Aina Zorg verleent adequate zorg teneinde de gevolgen van het incident

voor de cliënt te beperken. In geval van spoedeisende zorg betekent dit dat aan het

genoemde in lid 2 niet hoeft te worden voldaan.


ARTIKEL 22 – Zorg voor persoonlijke eigendommen

Aina Zorg zorgt ervoor dat degenen die onder zijn verantwoordelijkheid

betrokken zijn bij de zorg voor de cliënt, zorgvuldig omgaan met diens eigendommen.

7. ZORGVERLENING OP AFSTAND

ARTIKEL 23 – Zorgverlening op afstand

1. Indien mogelijk en in samenspraak met en onder verantwoordelijkheid van de

zorgaanbieder verleent, faciliteert en ondersteunt Aina Zorg, na

toestemming van de cliënt zorg op afstand. Deze toestemming wordt opgenomen

in het zorgleefplan.

2. Aina Zorg spreekt met de cliënt af hoe de voor de zorgverlening relevante

informatie-uitwisseling zal plaatsvinden en de termijnen waarbinnen de betrokken

partijen de informatie moeten verschaffen. Deze afspraken worden vastgelegd in

het zorgleefplan.

3. Aina Zorg informeert de cliënt vooraf over de randvoorwaarden voor

verantwoorde zorgverlening op afstand en controleert of aan die randvoorwaarden

wordt voldaan.

4. Aina Zorg zorgt dat de cliënt goed begrijpt wie waarvoor verantwoordelijk

is.

5. Alle rechten en verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden gelden

onverkort in geval van zorgverlening op afstand.

8. VERPLICHTINGEN VAN DE CLIËNT

ARTIKEL 24 – Verplichtingen van de cliënt

1. Elke cliënt legitimeert zich voorafgaand aan de totstandkoming van de

overeenkomst en gedurende de looptijd van de overeenkomst op verzoek van de

zorgaanbieder met een wettelijk erkend, geldig legitimatiebewijs.

2. Bij de intake geeft de cliënt de naam en de bereikbaarheidsgegevens op van een

contactpersoon en, indien van toepassing, van de persoon die door de cliënt

schriftelijk is gemachtigd in zijn plaats te treden als de cliënt niet meer in staat

kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen.

3. De cliënt geeft Aina Zorg, mede naar aanleiding van diens vragen, naar

beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het

uitvoeren van de overeenkomst behoeft, waaronder begrepen informatie over een

eventuele wilsverklaring.

4. De cliënt onthoudt zich van gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid of het

welzijn van de zorgverleners, andere personen werkzaam bij of in opdracht van de

zorgaanbieder en vrijwilligers.

5. De cliënt verleent alle noodzakelijke medewerking om Aina Zorg in staat te

stellen de zorg te leveren conform regelgeving betreffende de

arbeidsomstandigheden.

 

6. De cliënt moet zorgverleners en andere personen werkzaam bij of in opdracht

van Aina Zorg de gelegenheid bieden hun taken uit te voeren zoals

vastgelegd in het zorgleefplan of in het kader van veiligheid.

7. Zodra de cliënt zorg ontvangt van een andere zorgaanbieder, informeert hij de

zorgaanbieder daarover.

8. De cliënt moet met bekwame spoed melding maken van de door hem

geconstateerde schade.

9. BETALING

ARTIKEL 25 – Betaling

1. De cliënt is Aina Zorg de overeengekomen prijs verschuldigd voor de

overeengekomen zorg en diensten voor zover deze niet op grond van de AWBZ, de

WMO of de ZVW rechtstreeks door het zorgkantoor, de gemeente resp. de

zorgverzekeraar worden betaald.

2. Voor de vooraf overeengekomen kosten van zorg en diensten als bedoeld in artikel 9

lid 3 onder 3e en 4e stuurt Aina Zorg een duidelijke en gespecificeerde

factuur aan de cliënt. Voor de diensten als bedoeld in artikel 9 lid 3 onder 3e brengt

Aina Zorg geen kosten in rekening als de cliënt er geen gebruik van heeft

gemaakt, mits de cliënt zich 48 uur van tevoren heeft afgemeld conform artikel 12

lid 7.

3. Aina Zorg stuurt na het verstrijken van de betalingstermijn een

betalingsherinnering en geeft de cliënt de gelegenheid binnen 14 dagen na

ontvangst van de herinnering alsnog te betalen.

4. Als na het verstrijken van de tweede betalingstermijn nog steeds niet is betaald is

Aina Zorg gerechtigd rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening

te brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn. De rente is gelijk

aan de wettelijke rente.

10. VERVOLGINDICATIE

ARTIKEL 26 – Procedure aanvragen vervolgindicatie

1. Uiterlijk 10 weken voor afloop van het geldende indicatiebesluit heeft de

zorgaanbieder een gesprek met de cliënt met het oog op indiening van de

aanvraag voor vervolgindicatie. Als een indicatiebesluit is afgegeven met een

geldigheid van minder dan zes maanden heeft dit gesprek plaats uiterlijk 7 weken

voor afloop van het geldende indicatiebesluit.

2. Tijdens dit gesprek

a. legt Aina Zorg uit waarom het noodzakelijk is dat de cliënt tijdig

over een nieuwe indicatie beschikt;

b. legt Aina Zorg de cliënt de keuze voor om de aanvraag zelf in te

dienen dan wel dit door Aina Zorg te laten doen en wijst hij de

cliënt op de gevolgen van die keuze zoals omschreven in lid 4;

c. geeft Aina Zorg gemotiveerd aan in hoeverre hij de te verwachten

zorg kan blijven verlenen en wat de gevolgen zijn voor de cliënt.

Aina Zorg maakt een schriftelijk verslag van dit gesprek en verstrekt een

kopie daarvan aan de cliënt.

3. Als de cliënt zelf de vervolgindicatie aanvraagt, herinnert Aina Zorg de

cliënt uiterlijk 9 weken voor afloop van de geldende indicatie aan de termijnen.

Uiterlijk 8 weken voor afloop van de geldende indicatie moet de cliënt de aanvraag

hebben ingediend. Als een indicatiebesluit is afgegeven voor minder dan zes

maanden, is Aina Zorg niet verplicht tot herinnering van de cliënt aan de

termijnen. In dat geval moet de cliënt uiterlijk 6 weken voor afloop van de

geldende indicatie de aanvraag hebben ingediend. De cliënt verstrekt de

zorgaanbieder een kopie van de aanvraag.

4. Als de cliënt de aanvraag voor vervolgindicatie niet, niet tijdig of niet volledig

heeft ingediend en hij daardoor niet tijdig over een nieuwe indicatie beschikt, kan

Aina Zorg achteraf kosten in rekening brengen aan de cliënt. Deze kosten

zijn niet hoger dan de aantoonbaar gemaakte kosten met een maximum van het

gecontracteerde tarief voor de geïndiceerde zorg.

5. Als Aina Zorg de aanvraag voor vervolgindicatie indient, dient hij uiterlijk 8

weken voor afloop van de geldende indicatie de door de cliënt ondertekende

aanvraag in, tenzij het indicatiebesluit is afgegeven voor minder dan zes

maanden. In dat geval dient hij de aanvraag uiterlijk 6 weken voor afloop van de

geldende indicatie in. Aina Zorg verstrekt een kopie van de aanvraag aan

de cliënt.

6. Als Aina Zorg de aanvraag voor vervolgindicatie niet, niet tijdig of niet

volledig heeft ingediend en de cliënt daardoor niet tijdig over een nieuwe indicatie

beschikt, zijn de gevolgen voor rekening van Aina Zorg.

 

ARTIKEL 27 – Tussentijdse vervolgindicatie

1. Als Aina Zorg constateert dat de geldende indicatie niet meer voldoet voor

de benodigde zorg, heeft Aina Zorg een gesprek met de cliënt met het oog

op indiening van een aanvraag voor vervolgindicatie. Het bepaalde in artikel 26 lid

2 is van overeenkomstige toepassing.

2. Aina Zorg stelt de cliënt uitdrukkelijk in de gelegenheid een bedenktijd

van twee weken in acht te nemen, als deze daar behoefte aan heeft.

 

ARTIKEL 28 – Spoedzorg

I Aina Zorg kan de spoedzorg zelf leveren

1. Als de zorgbehoefte van de cliënt plotseling zodanig wijzigt dat binnen 24-48 uur

substantieel zwaardere of andere zorg nodig is, meldt Aina Zorg dit

meteen bij het indicatieorgaan met daarbij, als Aina Zorg verwacht dat de

cliënt de zwaardere of andere zorg langer dan 14 dagen nodig heeft, een

aanvraag voor vervolgindicatie. In een gesprek met de cliënt geeft de

zorgaanbieder een toelichting op de spoedprocedure.

II Aina Zorg kan de spoedzorg niet zelf leveren

1. Als de zorgbehoefte van de cliënt plotseling zodanig wijzigt dat binnen 24-48 uur

substantieel zwaardere of andere zorg nodig is en Aina Zorg die zorg niet

kan leveren, meldt Aina Zorg dit meteen bij het indicatieorgaan met

daarbij, als Aina Zorg verwacht dat de cliënt de zwaardere of andere zorg

langer dan 14 dagen nodig heeft, een aanvraag voor vervolgindicatie.

2. Tegelijkertijd meldt Aina Zorg dit aan het zorgkantoor met het verzoek de

cliënt met spoed te plaatsen bij een andere zorgaanbieder.

11. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

ARTIKEL 29 – Beëindiging overeenkomst

1. De overeenkomst eindigt:

a. door overlijden van de cliënt;

b. bij wederzijds goedvinden;

c. na eenzijdige schriftelijke opzegging van de overeenkomst door de cliënt of de

zorgaanbieder, met inachtneming van het bepaalde in artikel 31;

d. van rechtswege als de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan;

e. ingeval van ontbinding door de rechter.

 

ARTIKEL 30 – Opzegging algemeen

1. De cliënt kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een

redelijke opzegtermijn.

2. Aina Zorg kan de overeenkomst slechts opzeggen met inachtneming van

het in artikel 31 bepaalde.

 

ARTIKEL 31 – Opzegging door Aina Zorg

1. Aina Zorg kan de overeenkomst uitsluitend opzeggen:

a. als Aina Zorg de zorg passend bij het nieuwe indicatiebesluit niet mag

verlenen, omdat Aina Zorg geen toelating heeft op grond van de

Wtzi1/AWBZ voor de geïndiceerde zorg. In dat geval gelden de volgende

vereisten voor opzegging:

1e. Aina Zorg neemt een redelijke opzegtermijn in acht;

2e. Aina Zorg heeft al bij de intake aan de cliënt duidelijk

gemaakt welke vormen van zorg hij wel en niet verleent;

3e. Aina Zorg spant zich in om voor de cliënt een passend

alternatief te vinden.

b. als Aina Zorg de zorg passend bij het nieuwe indicatiebesluit niet mag

verlenen, omdat het contract tussen Aina Zorg en het zorgkantoor

geen ruimte biedt voor de geïndiceerde zorg. In dat geval is voor de opzegging

vereist dat Aina Zorg zich vergeefs tot het zorgkantoor heeft gewend

met het verzoek om toestemming; ook geldt het bepaalde in a onder 1e, 2e en

3e.

c. als Aina Zorg de zorg passend bij het nieuwe indicatiebesluit niet kan

verlenen, omdat Aina Zorg niet de hiervoor benodigde specialistische

deskundigheid heeft. In dat geval gelden de vereisten voor opzegging als

genoemd in a onder 1e, 2e en 3e;

d. wanneer de indicatie van de cliënt eindigt en geen nieuwe indicatie is

verkregen, of geen indicatie wordt verleend;

e. als de zorg niet langer nodig is terwijl de indicatie nog loopt. In dat geval

gelden de volgende vereisten voor opzegging:

1 Wet toelating zorginstellingen

1e. Aina Zorg neemt een redelijke opzegtermijn in acht;

2e. Aina Zorg heeft al bij de intake aan de cliënt duidelijk

gemaakt dat de overeenkomst eerder kan worden beëindigd dan de

indicatie aangeeft;

3e. Aina Zorg heeft de cliënt gewezen op de mogelijkheid van

een second opinion over het al dan niet langer nodig zijn van de

zorg.

f. om gewichtige redenen, mits is voldaan aan de volgende voorwaarden:

1e. Aina Zorg heeft de gronden waarop de voorgenomen

opzegging berust met de cliënt besproken;

2e. Aina Zorg heeft de cliënt een passend alternatief

aangeboden;

3e. Aina Zorg heeft de cliënt gewezen op de mogelijkheid een

klacht in te dienen;

4e. Aina Zorg neemt een redelijke opzegtermijn in acht.

2. In de situaties genoemd in lid 1 onder a, b en c eindigt de overeenkomst niet

eerder dan de dag waarop de cliënt zorg ontvangt van de nieuwe zorgaanbieder.

 

ARTIKEL 32 – Informatie bij beëindiging

Bij beëindiging van de overeenkomst als omschreven in artikel 29 onder b en c vindt een

gesprek plaats tussen de cliënt en een hiertoe bevoegde, door Aina Zorg

aangewezen functionaris waarbij de voor de nazorg noodzakelijke instructies aan de orde

komen. Dit gesprek omvat in ieder geval:

– aan welke instantie/zorgverlener door Aina Zorg informatie wordt gegeven

en welke informatie dit betreft;

– informatie over afspraken die Aina Zorg met derden heeft gemaakt met

betrekking tot de nazorg.

Voor zover nodig worden de instructies schriftelijk meegegeven.

12. KLACHTEN EN GESCHILLEN

ARTIKEL 33 – Klachtenregeling

1. Aina Zorg beschikt over een op de wet gebaseerde en voldoende bekend

gemaakte regeling voor de opvang en afhandeling van klachten en behandelt de

klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo snel als mogelijk,

volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Aina Zorg, nadat de

cliënt de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij Aina Zorg volledig ingediende klachten worden zo spoedig mogelijk, in

elk geval binnen twee maanden gerekend vanaf de datum van ontvangst

afgehandeld. De klager wordt zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van de

voortgang van de klachtbehandeling.

4. Als de klacht niet conform dit artikel is afgehandeld, is er sprake van een geschil

dat vatbaar is voor de geschillenregeling en begint de termijn voor het aanhangig

maken van het geschil te lopen.

 

ARTIKEL 34 – Toepasselijk recht en geschillenregeling

1 Geschillen tussen de cliënt enerzijds en Aina Zorg anderzijds over de

totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst, kunnen zowel door de

cliënt als door Aina Zorg schriftelijk of op elektronische wijze aanhangig

worden gemaakt bij de

Geschillencommissie Zorginstellingen

Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag

(www.degeschillencommissie.nl).

2. Ten aanzien van geschillen over aansprakelijkheid voor schade is de

geschillencommissie slechts bevoegd als de vordering een financieel belang van

5.000 euro niet te boven gaat.

3. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen,

als de cliënt zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig

artikel 33 bij Aina Zorg heeft ingediend.

4. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan zoals aangegeven in

artikel 33 lid 4 bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

5. Wanneer de cliënt een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is

Aina Zorg aan deze keuze gebonden. Als Aina Zorg een geschil aan

de geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de cliënt vragen zich binnen vijf

weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Aina Zorg dient daarbij

aan te kondigen dat als de cliënt daarmee niet akkoord gaat hij zich na het

verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter

aanhangig te maken.

6. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van

het voor haar geldende reglement. Het reglement van de geschillencommissie

wordt desgevraagd toegezonden. De geschillencommissie beslist in de vorm van

een bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding

verschuldigd.

7. Geschillen kunnen ter beslechting uitsluitend worden voorgelegd aan de hierboven

genoemde geschillencommissie of aan de rechter.

13. OVERIGE

ARTIKEL 35 – Wijziging

Deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts worden gewijzigd in overleg tussen ActiZ en

Branchebelang Thuiszorg Nederland enerzijds en de Consumentenbond, de Nederlandse

Patiënten Consumenten Federatie en de LOC Zeggenschap in Zorg anderzijds.

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikelsgewijze toelichting bij de Algemene Voorwaarden voor zorg zonder

verblijf van ActiZ en Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN).

maart 2010

 

Artikel 1 Definities

Vertegenwoordiger: het begrip wettelijk vertegenwoordiger moet hier breed worden

geïnterpreteerd, conform de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst. De WGBO

kent een aantal wettelijke vertegenwoordigers:

Indien de cliënt zelf, toen hij nog wilsbekwaam was, geen vertegenwoordiger

aangewezen heeft (persoonlijk gemachtigde) en er geen mentor of curator is aangesteld,

dan kan de echtgenoot of andere levensgezel als vertegenwoordiger optreden. Ontbreekt

een echtgenoot of andere levensgezel of wenst deze niet als zodanig op te treden dan

treedt een ouder, kind, broer of zus van de cliënt als vertegenwoordiger op.

Ontbreken ook zij of wensen zij niet als zodanig op te treden dan zal Aina Zorg de

familie verzoeken om de kantonrechter een mentor aan te laten stellen.

Indien er geen familie is of zij dit niet wenst te doen, dan kan Aina Zorg zelf een

verzoek indienen om een mentor aan te laten stellen.

Zorgaanbieder: onder deze definitie vallen alle gecontracteerde zorgaanbieders

(hoofdaannemers) die uitsluitend AWBZ-, Wmo- of ZVW-zorg leveren, en alle

zorgaanbieders die een mix leveren van publiek en particulier gefinancierde zorg. Bij

sommige zorgaanbieders kan een cliënt namelijk in aanvulling op het AWBZ pakket zorg

afnemen die niet in het AWBZ pakket is opgenomen. Wordt Aina Zorg

(hoofdaannemer) in de AWBZ gecontracteerd dan dient deze te beschikken over een

WTZI-toelating. Een gecontracteerde zorgaanbieder (hoofdaannemer) kan ervoor kiezen

de zorg te laten leveren door andere zorgaanbieders (onderaannemers) zijnde

rechtspersonen en/of natuurlijke personen. Deze andere zorgaanbieders dienen dan deze

Algemene Voorwaarden toe te passen c.q. uit te voeren.

De gecontracteerde zorgaanbieder (hoofdaannemer) blijft in alle gevallen

eindverantwoordelijk.

Ook leveren sommige zorgaanbieders aanvullende diensten zoals telefoon of televisie op

de kamer in een verzorgingshuis of boodschappendienst door een thuiszorgorganisatie.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

Zorg zonder verblijf is zorg, die cliënten in hun eigen woning ontvangen. We noemen dat

ook wel zorg thuis of thuiszorg. De eigen woning kan een woning in de wijk zijn, maar

ook een aanleunwoning. De cliënt betaalt zelf de huur of hypotheek van zijn woning.

Daarnaast kan onder zorg zonder verblijf ook worden verstaan dagopvang in een

instelling.

 

Artikel 3 Bekendmaking algemene voorwaarden

Volgens de wet en de daarop gebaseerde jurisprudentie moeten de algemene

voorwaarden altijd door of namens degene die het contract aangaat aan de cliënt worden

overhandigd.

 

Artikel 6 Bevoegdheden van de vertegenwoordiger

Dit artikel regelt de grenzen aan de bevoegdheden van de vertegenwoordiger. Als een

cliënt een familielid schriftelijk heeft gemachtigd om beslissingen voor hem te nemen,

maar niet op financieel gebied, mag dat familielid geen betalingen doen namens de

cliënt, ook al is de cliënt op dat gebied wilsonbekwaam.

 

Artikel 7 Keuze-informatie

Indien Aina Zorg op kiesbeter.nl zijn gegevens heeft vermeld is voldaan aan de

informatie zoals vermeld in artikel 7. Zo niet, dan zal Aina Zorg dezelfde

informatie op een andere manier beschikbaar moeten stellen.

 

Artikel 8 De intake

De informatie kan ook elektronisch worden aangeboden bijvoorbeeld via de e-mail of

downloadbaar via de website.

Hoewel het hier bepaalde zich strikt genomen afspeelt in de periode voordat de

overeenkomst tot stand komt, vormt het echter een dermate belangrijk onderdeel van

het hele proces tussen zorgaanbieder en cliënt dat ook deze punten in de algemene

voorwaarden zijn opgenomen. Dit verhoogt de transparantie. Zowel zorgaanbieder als

cliënt kan op die onderdelen dan ook een beroep doen als de overeenkomst eenmaal tot

stand is gekomen. Hetzelfde geldt voor artikel 7 (Keuze-informatie)

Artikel 9 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst wordt individueel met de cliënt afgesloten waarbij de algemene

leveringsvoorwaarden onderdeel hiervan uit maken. Deze overeenkomst wordt

ondertekend door de cliënt of diens vertegenwoordiger en de Raad van Bestuur of

degene die door de Raad van Bestuur is gemachtigd tot het tekenen van de

overeenkomst.

 

Artikel 10 t/m 12 Zorgleefplan

Deze bepalingen zijn grotendeels gebaseerd op de normen van verantwoorde zorg en het

Besluit zorgplanbespreking AWBZ-zorg van 2 maart 2009, houdende verplichtstelling van

een bespreking over het zorgplan bij verlening van zorg als omschreven bij of krachtens

de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

 

Artikel 10 lid 1

Aina Zorg biedt de cliënt ondersteuning aan bij het overleg over het zorgleefplan.

Deze ondersteuning kan gedaan worden door bijv. de Eerst Verantwoordelijk

Verzorgende (EVV-er) of iemand anders die hiertoe geschikt is binnen de zorgorganisatie.

Artikel 10 lid 3

Het zorgleefplan moet altijd ter beschikking staan van de cliënt. Bij voorkeur bij de cliënt,

maar in sommige situaties is goed denkbaar dat het zorgleefplan op een andere plek

wordt opgeborgen. In dat geval moet de cliënt wel toegang kunnen krijgen tot het

zorgleefplan.

Artikel 10 lid 4

De toestemming die vereist wordt voor de geneeskundige handelingen kan ook

mondeling zijn.

Artikel 11 lid 2

Het spreekt vanzelf dat dit de algemene norm is. Als een cliënt bijvoorbeeld alleen hulp

nodig heeft bij het aan- en uittrekken van steunkousen, zal het zorgleefplan er een stuk

eenvoudiger uitzien dan wanneer een cliënt in een verpleeghuis bij alle dagelijkse

(verzorgings-)activiteiten moet worden geassisteerd en ook regelmatig fysiotherapie nodig

heeft.

Artikel 11 lid 3

Het gaat er niet om welke individuele persoon het zorgleefplan uitvoert maar om de

disciplines. Bijvoorbeeld: wat doet de verzorgende, wat doet de verpleeghuisarts, wat

doet de activiteiten begeleider enz.

Artikel 12 lid 6

Als Aina Zorg zich niet aan het zorgleefplan houdt, kan dit voor de cliënt heel

vervelend zijn. De cliënt heeft behoefte aan enige mate van voorspelbaarheid. De mate

waarin van de afspraken wordt afgeweken is bepalend voor de redelijkheid van de

genoegdoening. Als een cliënt twee weken achter elkaar maar één keer fysiotherapie

krijgt in plaats van de afgesproken twee keer, zal dat ernstiger zijn dan wanneer de

cliënt een keer om 11.00 wordt gewassen in plaats van om 9.00 uur. Ook speelt hierbij

een rol hoe de cliënt de afwijking ervaart. De manier waarop het wordt gecommuniceerd

is dan ook van groot belang. Soms kan een excuus al voldoende zijn.

 

Artikel 13 lid 2

De artikelen 7: 446-7:468 van het Burgerlijk Wetboek is de officiële benaming van de

Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

Artikel 15 lid 2 Bewaren van gegevens

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) geeft geen concrete bewaartermijn voor

persoonsgegevens. Deze wet regelt dat persoonsgegevens niet langer bewaard mogen

worden dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden

gebruikt. Aina Zorg bepaalt aan de hand van het doel hoelang de gegevens

bewaard moeten worden. Dit is een algemene regel waarvan de uitwerking per situatie

kan verschillen. Artikel 7: 454 van het Burgerlijk Wetboek (WGBO) bepaalt dat gegevens

betreffende de geneeskundige behandeling en de samenhangende gegevens in het kader

van de verpleging en verzorging (de zogenaamde aanpalende handelingen) gedurende

15 jaar moeten worden bewaard, tenzij Aina Zorg vindt dat er redenen zijn om ze

langer te bewaren.

Het is aan Aina Zorg om te bepalen of hij de cliënt kopieerkosten in rekening

brengt. Als hij dat doet, mag hij niet meer in rekening brengen dan het maximum

bepaald in het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wet Bescherming

Persoonsgegevens van 13 juni 2001.

Artikel 16 Gegevensverstrekking en verlening van inzage door Aina Zorg aan

derden

De regeling in lid 1 en 2 is gebaseerd op artikel 7: 457 van het Burgerlijk Wetboek

(WGBO) en artikel 8 Wet bescherming persoonsgegevens.

Lid 2 Hierin wordt aangegeven dat onder “derden” niet wordt verstaan degenen die

rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst en de

vertegenwoordiger. Dit betekent dat de gegevens intern bij Aina Zorg niet alleen

gebruikt mogen worden ten behoeve van de individuele zorg aan de betrokken cliënt,

maar bijvoorbeeld ook voor intervisies, collegiale toetsing, opleiding en interne

kwaliteitsbewaking en financiële administratie.

Lid 3 De veronderstelde toestemming bij overlijden is gebaseerd op de jurisprudentie.

Indien er geen sprake is van door patiënt gegeven toestemming voor dossierinzage door

een derde, kan het beroepsgeheim na overlijden slechts worden doorbroken als kan

worden uitgegaan van veronderstelde toestemming van die patiënt of als de belangen

van nabestaanden bij inzage zodanig zwaarwegend zijn dat zij in redelijkheid behoren te

worden geplaatst boven het belang dat de geheimhoudingsplicht behoort te beschermen.

Voorbeelden uit de jurisprudentie zijn gegevens die nodig zijn bij een

levensverzekeringsuitkering of erfelijkheidsonderzoek. Daarentegen familieleden die

bijvoorbeeld inzage willen omdat zij onterfd zijn en willen aantonen dat de cliënt ten tijde

van het opstellen van het testament wilsonbekwaam was, daarvan kan niet van de

veronderstelde toestemming uit worden gegaan.

 

Artikel 17 Medewerking aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs

De regeling in lid 1 en 2 is gebaseerd op artikel 7: 458 Burgerlijk Wetboek (WGBO).

 

Artikel 18 lid 1 Zorg

De normen waarnaar wordt verwezen in lid 1 zijn de normen verantwoorde zorg die

onder andere door BTN, ActiZ, Inspectie Gezondheidszorg , diverse beroepsgroepen en

patiënten-/cliëntenorganisaties zijn opgesteld.

 

Artikel 24 lid 4 Verplichtingen van de cliënt

Een psychogeriatrische cliënt kan niet altijd worden gehouden aan gedragsregels. Bij de

beoordeling van het gedrag zal Aina Zorg dan ook rekening moeten houden met

de aandoening/psychische en lichamelijke gesteldheid van de cliënt.

 

Artikel 25 Betaling

Het gaat hier niet om de eigen bijdrage die het Centraal Administratiekantoor

rechtstreeks bij de cliënt in rekening brengt.

Lid 2 Het gaat hier om kosten van diensten die incidenteel/steeds opnieuw worden

gemaakt. Maakt de dienst/afspraak onderdeel uit van een collectieve voorziening of

abonnement dan behoeven die kosten niet gerestitueerd te worden, omdat die kosten

ook door de aanbieder al zijn gemaakt.

 

Artikel 26 Procedure aanvragen vervolgindicatie

Algemene opmerking ten aanzien van de gehanteerde termijnen:

Het CIZ hanteert de termijn van indiening van 6 weken voor afloop van het geldende

indicatiebesluit. Uit de praktijk is gebleken dat deze termijn soms niet wordt gehaald of

dat de aanvraag niet volledig is ingediend en weer wordt teruggestuurd. Door een

gesprek te arrangeren tussen zorgaanbieder en cliënt 10 weken voor afloop van het

indicatiebesluit bewerkstelligt dit dat het indicatiebesluit op tijd wordt ingediend en geeft

de cliënt ook ruimte na te denken wie het indicatiebesluit aanvraagt.

Lid 2 Aina Zorg maakt een schriftelijk verslag van het gesprek over het

aanvragen van de vervolgindicatie. Doordat dit verslag op schrift is gesteld kunnen de

zorgaanbieder en de cliënt zich altijd achteraf hierop beroepen. Dit ook in verband met

artikel 30 dat de mogelijkheid geeft om kosten in rekening te brengen bij de cliënt bij het

niet (tijdig) of onvolledig indienen van de indicatie (conform lid 4) dan wel dat de

gevolgen voor Aina Zorg zijn (conform lid 6).

Het spreekt voor zich dat deze procedure niet geldt in gevallen van crisisopvang van

korte duur. Bijvoorbeeld in geval van opname voor enkele dagen omdat de partner

vanuit huis is opgenomen in het ziekenhuis. De indicatie zal dan ook van korte duur zijn

en er komt geen vervolgindicatie.

 

Artikel 27 Tussentijdse vervolgindicatie

Lid 2 De bedenktijd van twee weken is voor cliënten van belang die eventueel

maatregelen willen treffen om indien mogelijk toch thuiszorg te blijven ontvangen

bijvoorbeeld door aanvullende hulp in te huren, of juist besluiten een indicatie aan te

vragen voor een verzorgingshuis.

 

Artikel 31 lid 1 a onder 3e Opzegging door Aina Zorg

Als Aina Zorg op een andere wijze wel de juiste zorg kan en mag leveren, kan dat

een passend alternatief zijn. In andere gevallen zal Aina Zorg de cliënt in contact

moeten brengen met het zorgkantoor en hem in de contacten met het zorgkantoor

moeten begeleiden. Zorgaanbieder en zorgkantoor hebben tegenover de cliënt een

gezamenlijke verantwoordelijkheid in dit opzicht. Voorkomen moet worden dat de cliënt

van het kastje naar de muur wordt gestuurd.

Artikel 31 lid 1 f

Wat onder gewichtige redenen moet worden verstaan is afhankelijk van de

omstandigheden.

Op grond van rechterlijke uitspraken blijkt dat opzegging wegens gewichtige redenen

onder bijzondere omstandigheden toelaatbaar wordt geacht. Bij de vraag of er voldoende

gewichtige redenen zijn, wordt rekening gehouden met de vraag of sprake is van een

ernstige mate van bedreiging en/of intimidatie die de situatie onwerkbaar maakt en/of de

vertrouwensrelatie onherstelbaar heeft verstoord, dan wel een ernstige verstoring van de

dagelijkse gang van zaken die de zorgverlening aan anderen in gevaar brengt. Zowel de

handelwijze van de cliënt, als die van diens partner/familie jegens de instelling kan van

belang zijn.

Doorgaans zal, tenzij de situatie zeer acuut en ernstig is, opzegging van de

zorgovereenkomst wegens gewichtige redenen niet zonder meer

kunnen geschieden. Met name wordt ook gekeken naar de zorgvuldigheid van handelen

door de zorginstelling. Gelet op de praktijk en de jurisprudentie zullen ten aanzien van

deze zorgvuldigheid doorgaans de volgende vereisten gelden:

1) Er dient meerdere malen op verandering van het gedrag gewezen te zijn en deze

aanwijzingen dienen bij voorkeur in het zorgleefplan te worden opgenomen.

2) De cliënt (en/of de vertegenwoordiger /familie) moet worden gewezen op de gevolgen

van het niet nakomen van de afspraken inzake de verandering van het gedrag.

3) Er moet sprake zijn van een redelijke opzeggingstermijn.

4) Tot het daadwerkelijke moment van beëindiging van de zorgovereenkomst

rust op de zorginstelling de plicht noodzakelijke medische behandelingen

voort te zetten dan wel deze behandelingen door een ander te laten verrichten.

5) Door de zorginstelling dient medewerking te worden verleend aan het

zoeken naar alternatieven en de medische gegevens behoren zo spoedig mogelijk

aan de nieuwe zorginstelling te worden overgedragen.

 

Artikel 33 Klachtenregeling

De klachtenregeling dient te zijn gebaseerd op de Wet Klachtrecht cliënten zorgsector.

Voor leden van ActiZ geldt dat de klachtenregeling van ActiZ en LOC van toepassing is.

Artikel 34 Toepasselijk recht en geschillenregeling

De Geschillencommissie Zorginstellingen komt in de plaats van de Landelijke

Beroepscommissie Klachten.

Aina Zorg gebruikt Functionele en Analytische cookies voor website optimalisatie en statistieken. Lees meer